ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Манолич

Проекти

 

 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

През учебната 2020-2021 г. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Манолич работи по проект по ОПНОИР „Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда“ с № BG05M2OP001-3.017-0050 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., по процедура Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда BG05M2OP001-3.017. Училището е партньор на фондация „Астика“ - Бургас

Във връзка с осъществяване на дейност 1 „Разработване на стратегии, планове, програми, анализи и препоръки за работа в мултикултурна среда на партниращите образователни институции (детски градини и училища)”,  през месец април беше проведено динамично интервю, което да  помогне подготовката при същинската му реализация.

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех”

 

 https://astika.eu/

 

НП Заедно в изкуствата и в спорта