ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Основно училище в с. Манолич

Мисия и визия

  1.  Мисия на училището:                                                                                                                                    Изграждане на личности със стабилна ориентация, с ясна представа за човешките добродетели, съхраняващи най-доброто от българския национален характер, със солидна основа по всички учебни дисциплини, необходими за успешната им адаптация към изискванията на следващите образователни степени, адаптивни към променящите се социални условия, с дълбока вътрешна мотивация, самоуважение и стремеж към себеопознаване и самоусъвършенстване.  Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.                                                            Училището подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и толерантност към другия чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и творческите заложби на всяко дете.                                                                                         
  2. Визия на училището:                                                                                                                                                  Утвърждаване на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" като модерно, съвременно, конкурентоспособно училище чрез осигуряване на качествена общообразователна подготовка на деца и ученици от І до VІІ клас, гарантираща продължаване на образованието им.